Krav om politiattest for trenere i Gimle IF

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite(NIF)vedtok 10.mars 2008 at hele norsk idrett skal kreves politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1.jan.2009.

I Gimle IF blir ordningen håndert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforholdoverfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med Trygve Fosse (Mobil: 99259364)

eller stedfortreder Kari Sørensen (Mobil: 90729555)

Begge har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Prosedyre.

1.   Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og

undertegnes av begge. Trygve Fosse/Kari Sørensen sender søknaden til politiet.

2.   Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for.

3.   Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til Trygve Fosse/Kari Sørensen.

Gimle IF skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist   til gjennomsyn.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen

styret i Gimle IF