Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Neste mandagstur i Vestfjella
6. juni 2023
Mange besøkte oss i Busterudparken
10. juni 2023

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Gimle IF torsdag 22. juni 2023 klokka 19.30 på Venås.

Saken som skal behandles er:  prosjekt bergvarme på Venåshytta.

Under årsmøtet i våres ba styret om å få fullmakt til å utrede mulighetene til å installere bergvarme, gitt at vi ikke brukte av egne midler til prosjektet.

Nå ber styret om å få fullmakt til å bruke noe av egne midler, fordi prosjektet ikke er fullfinansiert ved de gavene vi har fått.

Her finner du sakslista:

Saksliste til ekstraordinært årsmøte i Gimle IF

TID: Torsdag 22. juni 2023 klokka 19.30

STED: Venåshytta

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Velge dirigent
  3. Velge referent
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne innkallingen
  6. Godkjenne sakslisten
  7. Behandle sak som fremgår av saksliste

 

SAK TIL BEHANDLING:

Styret ber årsmøtet om fullmakt til å bruke av egne midler til å fullfinansiere installering av bergvarme på Venåshytta.

Begrunnelse: På årsmøtet i mars ble styret gitt fullmakt til å jobbe videre med å sikre en bærekraftig strømforsyning på Venåshytta, uten å bruke av våre egne midler. Nå ønsker vi å skaffe oss et bedre handlingsrom overfor våre anbydere, ved at vi kan få fullmakt til å bruke noe av egen konto.

Bakgrunn/forklaring: Gimle IF har blitt tildelt 800.000 kroner i form av gaver fra Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden til dette prosjektet. I tillegg kan vi få tildelt 35.000 i støtte fra Enova, som støtter miljørettede tiltak.

Bergvarmeprosjektet har en foreløpig kostnadskalkyle på 1,2 millioner kroner, men vi jobber med å få redusert disse kostnadene. For å realisere prosjektet trenger vi altså å bruke av egne midler.

Fordelen med å installere bergvarme på Venåshytta er at dette blir en god, stabil, kostnadsreduserende og varig løsning på vårt framtidige strømforbruk. Trolig vil vi få redusert strømforbruket med rundt 50 prosent. Dette kan bidra til å sikre klubbens økonomi og skape en god forutsigbarhet og mer stabil økonomisk situasjon inn i fremtiden.

I 2021 hadde vi totale strømutgifter på 70.000 kroner. I 2022 var summen på 162.000 kroner.  Våre inntekter er stort sett variable, bortsett fra medlemskontingent og treningsavgift, og dette gjør oss sårbare hvis vi skal slite med høye strømutgifter også framover.

Prisnivået på strøm vet vi lite om i tiden som kommer. Men det er ingen indikasjoner på at strømmen vil bli like billig som den en gang var. Trolig må vil leve med stabilt høye strømpriser også framover.

Hvis årsmøtet sier ja til dette nå, vil styret ta en ny gjennomgang og vi står dermed friere til å ta en riktig beslutning.

Velger vi å gå for bergvarme-prosjektet vil dette trolig kunne settes i gang i september, og målet da er at jobben er ferdig før hytta åpner for vintersesongen, i oktober.

Hilsen styret