EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE GIMLE IF Torsdag 27.2.2020 på Venåshytta

MANDAGSTUR NR.3 2020. 10.febr.
3. februar 2020
Ordinært årsmøte Gimle IF, Mandag 30 Mars kl: 1800 på Venåshytta
7. februar 2020

Invitasjon til ekstraordinært årsmøte Gimle IF

Venåshytta, 27 februar kl. 1930.

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av sakslisten

Saksliste:

  1. Ny organisasjonsplan
  2. Valg av ny Valgkomitè
  3. Sak: Utmelding av skiforbundet
  4. Sak: Fullmakt til styret.
  1. Ny organisasjonsplan

Styret har med bakgrunn i at det stadig er vanskeligere å finne tillitsvalgte, laget et utkast til ny organisasjonsplan.

Velges for 1 år:

Leder

Velges for 2 år:

Nestleder

1 Styremedlem

1 Vararepresentant

2 Revisorer

Dette er minimum det som kreves av NIF for et fungerende styre og det må velges minimum 1 Kvinne i styret og 1 kvinne som revisor.

Det velges ingen utvalg, styret koordinerer og finner aktuelle medlemmer til å ta ansvar for klubbens oppgaver til trening, arrangement m.m. i henhold til ansvarsområdene nedenfor.

– Regnskap/økonomi

– Hytteutleie

– Drift Hytte

– Vedlikehold hytte/uteområder

– Løyper

– Arrangement

– Dugnader

– m.m.

Forslag til vedtak: Ny organisasjonsplan vedtas.

  1. Valg av valgkomitè

Det må velges en valgkomitè med 2 medlemmer og 1 vara.

En av disse må være kvinne.

Klubbens medlemmer oppfordres til å fremme forslag om medlemmer til valgkomitèen før møtet.

  1. Sak: Utmelding av skiforbundet

Det er stadig færre som går på ski i Gimle IF, og styret vurderer derfor at det ikke er nødvendig å skulle være medlem i Skiforbundet.

Det gir ingen spesielle fordeler og er bare en unødvendig utgift.

Forslag til vedtak: Gimle IF meldes ut av skiforbundet.

 

  1. Sak: Fullmakt til styret.

NIF Anbefaler at styret i idrettslag gis fullmakt til å oppdatere klubbens lover til den enhver tid gjeldende NIF lovnorm, når denne endres.

Gimle har tidligere vedtatt at klubbens lover skal være lik NIF sin lovnorm, og ved å gi styret denne fullmakten, så slipper man å ha dette som årsmøtesak ved endringer.

Endring av loven skal da kun meldes inn av styret, for godkjenning hos Idrettskretsen.

Forslag til vedtak: Styret i Gimle IF gis fullmakt til oppdatere klubbens lover i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.