Siste nytt fra styret

Mandagstur blir tur-o-tur
23. april 2024
Flott tur på Hallrødåsen
30. april 2024

Styremøte i Gimle IF

Tid og sted: Mandag 22. april klokka 18 på Venåshytta

Møtt: Dag, Oddbjørn, Knut, Tone, Benjamin, Morten

SAK 1: ØKONOMI

Status fra Tone pr. dags dato

God kontroll

 

 Kioskens økonomi

I perioden 1. oktober 2023 tom 1. april 2024 har vi hatt et fint overskudd i kiosken.  I samme periode er det solgt 1402 vafler, 803 kopper kaffe, 256 bokser brus/vann, 137 kakao og 131 purke med ost, 121 solbærtoddy og 87 Kvikk-Lunsj av de varene det går mest av.

 

 Medlemskontingenter/treningsavgifter -status

Vi budsjetterte med 35.000 kroner inn i medlemskontingent og 10.000 i treningsavgift. En gjennomgang sammen med Britt i forkant av dette møtet sier at vi ligger omtrent der. Det har vært en del jobb med at en del av medlemmene ikke har betalt inn via Buypass, men heller direkte, men vi må nok regne med dette også framover.

 

Søknader : momskompensasjon varer og tjenester

Søknad er sendt inn og søknadssum er på rundt 140.000 kroner.

 

Sponsorer

Status pr. dags dato er at vi har mistet to bidragsytere, Mobility og AF Gruppen og fått en ny, Lindhaugen. I forhold til budsjett vil vi gå ca 25.000 i minus på sponsorbudsjettet i 2024. Martin Glomsrød har gjort en god jobb med å sikre at en del av sponsorene fortsetter.

 

Stolpekontrakter

Dag kunne fortelle at det blir sendt ut forespørsler i juni/juli om folk vil fortsette å sponse stolpene – budsjettet vårt i år er på 35.000 kr.

 

SAK 2: HYTTA UTLEIE/OVERNATTING

Utleiesituasjonen framover

Ser veldig bra ut – hver helg i mai er bortleid, noe i juni og et lengre overnattingsopphold i juli. Dessuten er de fleste helger i august bortleid.

Ny forespørsel om leie i jula i åra framover

To leietakere ønsker å leie jula i åra framover – vi prøver å finne en løsning med delt ordning slik at begge kan bli fornøyd.

 

Regler for overnatting på loftet og brannforskrifter

Det er forfattet et brev som vi sender Halden brannvesen som et svar på deres inspeksjon. Morten sender det.

 

SAK 3: PROSJEKT TRIMROM/LEDLYS

Status ledlys

Nå er alle lysstoffrør på hytta og i sidebygningene skiftet til LED. Riis Elektro utførte jobben i mars.

Status trimrom

Gulvet er nå lagt ferdig. Knut og Torgeir har sørget for det. Nå skal veggene males. Dag tar kontakt med Torgeir om dette og prøver å få til en dugnad på den jobben.

Benjamin kunne fortelle at de to apparatene vi har bestilt kommer etter 17. mai.

Økonomi – prosjektføring i regnskap

Vi har fire prosjekter som vi fører prosjektregnskap på i år:

Prosjekt 1: Trimrom

Prosjekt 2: Jubileumsbok

Prosjekt 3: Lysstoffrør til LED

Prosjekt 4: Naturstiplakater

 

SAK 4: DUGNADER

Vedsituasjonen

Oddbjørn kunne fortelle at vi er i mål med ved for neste sesong. Veden er lagt på paller som kan kjøres med traktor til vedskjulet når det er behov. Vedskuret kan brukes til oppbevaring av ulike saker foreløpig.

 

Hytta

Det er behov for å male østveggen og deler av sørveggen

Det er behov for å slipe og beise gulvet ved inngangspartiet på hytta

Vinduet på loftet på nordveggen skal byttes

 

 Veien

Her har vi bestilt noen lass med subbus  for å bedre på veiens kvalitet.

 

Hoppbakken

Her skal det ryddes, settes opp en infoplakat i bunn av bakken og felles noen trær, men vi venter til høsten med dette.

 

  Kjøkkenløypa

Får prioritet når Oddbjørn har bestilt et lass med pukk som skal brukes der. Her skal det lages en ny klopp og stien skal utbedres siste del vestover mot Petras plass.

 

Løypeprosjektet Venås-Høyåsmarka

Her er status at alle skilt nå er satt opp. Arne, Ingvar og Morten jobber med denne saken. Det som gjenstår nå er å merke løypene med maling og snekre klopper på steder vi har befart. Materialer til klopper er på plass på Venås og denne jobben kommer til å kreve en del arbeid utover vår og sommer.

 

SAK 5: DIVERSE

Venåsløpet til høsten

Benjamin tar initiativ til et terrengløp som vi tar sikte på å arrangere 29. september 2024 når hytta åpner for sesongen. Han lager en plan for gjennomføringen og hva vi trenger av utstyr og mannskap og legger det fram på neste styremøte. Her er det meningen at deltakerne skal melde seg på via en app og at tidtaking skjer vi appen. Her ser vi for oss tre løyper, 10 km, 5 km og 1 km med ulike klasser. Fellesstart. Premier til alle barn og premiering også til de beste i de andre klassene. Startnummer må deltakerne ha og kanskje vi deler ut T-skjorter hvis vi får en sponsor.

 

Gimle IF som ressurs for søk etter savnede

Etter initiativ fra Stein Roar Aune har vi vært i kontakt med Politiet om at Gimle kan være en hjelpesøksklubb hvis det er behov for å søke etter savnede i Venås- og Høiåsmarka. Politiet er interessert i at vi kan stille Venåshytta til disposisjon som et slags Kommandooperasjonssentral ved slike leteaksjoner og at de kan ta kontakt med klubben hvis det blir behov. Morten lager en sak på dette og presenterer det for medlemmene slik at alle er kjent med hva det gjelder. Saken legges ut på Gimle IFs hjemmeside.

 

Strømsituasjonen

Etter de tre første månedene i 2024 ligger vi ca 23 prosent under forbruket fra i fjor i samme tidsrom. Da er det ikke tatt hensyn til at det var kaldere i år enn i fjor i de samme månedene. Dette kan bety at vi kommer til å senke forbruket med 10.000 kilowattimer i 2024 ifht i 2023.

 Det er søkt om strømstøtte for januar-februar og mars. Forventet støtte: 1.880 kroner.

 

Halden-dagen 8.juni

Vi er invitert som klubb med mulighet for stand i Busterudparken, men takker nei i år.

 

Naturstiplakater

Ingvar har kommet med forslag om å fornye plakatene i marka og det sier vi ja til. Ingvar får beskjed om at han kan bestille. Vi satser på å kjøpe inn tavler og lage de selv. Vi går bort fra å sette opp plakatene på trær, men bruker stolper i stedet. Han må også kjøpe inn stolper. Kostnad: ca 20.000 kr. Dette er Prosjekt 4.

 

Hjemmesiden

På vår hjemmeside kan alle finne referatene fra styremøtene og årsmøtene under fanen KLUBBEN – KONTAKT – STYRET – MØTEREFERATER.

 

Innkjøp av Gimle-capser

Oddbjørn undersøker på tracker.no ettersom mange nå har etterspurt capsene som vi nå har slutt på.

 Neste styremøte: mandag 3. juni 2024

Morten (ref)