Tid for gjenåpning av idretten

MANDAGSTUR NR.12 2020. 15.juni
8. juni 2020
Årsmøtedato og hytteåpning bestemt
10. juni 2020

Les resolusjonen fra NIFs ledermøte 5. juni.

Nå er det endelig tid for gjenåpning av Norge. Norges idrettsforbund gleder seg til at idrettslagene igjen kan være aktive og være en av de viktigste byggesteinene i våre lokalsamfunn.

I tiden med total nedstenging av Norge, har mange sett hvor viktig idretten er som samfunnsaktør for glede, trivsel, det sosiale felleskapet, inkludering og folkehelse. I idretten er mestring, tilhørighet og vennskap helt sentralt, og der vi møter andre på tvers av kultur og bakgrunn. Dette er et fellesskap som gir idrettsglede.

Før koronasituasjonen var det over 100.000 barn i familier med vedvarende lav inntekt i Norge. I løpet av pandemien har vi fått endret sysselsetting og økt arbeidsledighet. Det fører til at familier får dårligere råd, og for mange vil det bli enda vanskeligere å delta i fritidsaktiviteter. Derfor vil det nå være flere barn og familier som må velge bort å ta del i det fellesskapet som norsk idrett er.

Samtidig som flere familier har svekket økonomi, befinner svært mange idrettslag seg i en mer krevende økonomisk situasjon nå enn før nedstengningen. Det vil for noen idrettslag måtte føre til økt egenbetaling fra medlemmene. Andre idrettslag vil måtte kutte ressurser som jobber med inkludering, for eksempel med mennesker med minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelser. Derfor er det viktigere enn noen gang at vi i norsk idrett jobber sammen for å holde kostnader nede og sikre mangfoldet i norsk idrett.

Idretten og frivilligheten vil ta et større ansvar for å gi flest mulig anledning til å delta i idrettslig aktivitet snarest mulig. Vi må lykkes med å inkludere alle som har fått svakere forutsetninger for å delta etter pandemien. Først da kan vi lykkes med å skape idrettsglede for alle.

Til egen organisasjon vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt oppfordre:

  • idrettens organisasjonsledd til å gjennomgå alle sine kostnadsdrivere.
  • til å omprioritere midler slik at ingen faller ut av idretten på grunn av økonomi.
  • idrettslagene til å ta kontakt med lokalt næringsliv for et sterkere samarbeid og engasjement.

Til statlige myndigheter vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt oppfordre:

  • til at idrettens betydning for lokalsamfunnene blir tydelig reflektert i arbeidet med konsekvensene av koronapandemien, og at våre innspill blir fulgt opp på en positiv måte.

Til kommuner og fylkeskommuner vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt oppfordre:

  • til å etablere og kommunisere et fast punkt i kommunen der idrettslag og andre frivillige organisasjoner kan henvende seg vedrørende individuelle medlemmers manglende muligheter for deltakelse basert på økonomi.
  • alle landets kommuner om å sette av liten sum penger til akutte økonomiske behov, som lokalt, ubyråkratisk og stigmafritt sikrer deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter.
  • å holde sine idrettsanlegg åpne i sommerferien da ekstra mange barn må ta ferien hjemme i år.
  • å innføre gratis bruk av idrettsanlegg for organisert idrett, og at idrettslagseide anlegg blir støttet gjennom direkte kontanttilskudd.

Til offentlig og privat næringsliv vil Ledermøtet i Norges idrettsforbund sterkt oppfordre:

  • til å fortsette støtte- og sponsorsamarbeidet med de lokale idrettslagene. Dette er nødvendig for å opprettholde idrettslagenes aktivitetsnivå uten å belaste medlemmene ytterligere gjennom økte kontingenter og treningsavgifter.

Vi gleder oss til å komme fullt i gang igjen, og ser frem til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med alle våre samarbeidspartnere og støttespillere.