Nye endringer i smittevernveilederen for idrett

Referat fra styremøte – vi har en plan
27. oktober 2020
Fasinerende fossefall på mandagsturen
2. november 2020

 

 1. oktober oppdaterte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet veilederen for smittevern i idretten. De viktigste endringene er:
 • Nytt avsnitt innledningsvis om økt oppmerksomhet mot utsatte barn og unge
 • Presisering av avstandskrav ved arrangementer
 • Poengtert ansvaret til arrangøren ved gjennomføring av arrangementer
 • Presisering at unntaket om avstand også gjelder for støtteapparat
 • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede.
 • Det er tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs der inntil 600 personer er til stede samtidig, hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Det skal fortsatt være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort.
 • Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Nærmere råd om behov for ventilasjon ved innendørsaktiviteter.

 

Garderober og treningsrom

Garderobene i idrettshaller og idrettslag er åpne. For at avstandskravet skal kunne overholdes, bør det være minimum 1 meters avstand mellom personer i dusjanlegg og i garderober, for eksempel ved at annethvert skap og annenhver dusj er avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter.

Idrettslagene/virksomhetene bør organisere bruken av garderober slik at kapasiteten ikke overskrides. Dette kan oppnås for eksempel ved ulikt oppstarts- og sluttidspunkt for utøverne e.l.

 

Godt renhold

Det nye koronaviruset (SARS-CoV-2) fjernes enkelt ved manuell rengjøring med vanlige rengjøringsmidler. Viruset kan overleve på flater fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer. Til tross for at viruset kan overleve i varierende lengde på ulike overflater, regnes smitterisikoen etter kontakt med gjenstander/overflater som lav så lenge rådene om god håndhygiene følges.

Det er viktig med gode renholdsrutiner. Idrettslaget/foreningen bør gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner og lage tilpasninger (organisering, ansvar og ressursbehov) for å sikre at godt renhold ivaretas.

Det er ikke nødvendig at den som vasker bruker ekstra beskyttelsesutstyr. Håndhygiene bør utføres etter at rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker under rengjøringen.

Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon rutinemessig. Hvis desinfeksjon likevel brukes, bør synlig skitt først tørkes bort med klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er alkoholbasert desinfeksjon eller klorin.

Forsterket renhold på utsatte områder

 • Toaletter og vaskeservanter bør rengjøres minimum daglig ved daglig bruk. Tørk over flater som toalettsete, kran på servanten, dørhåndtak mv. regelmessig, avhengig av hvor hyppig det er i bruk.
 • Hyppig berørte kontaktflater, for eksempel dørhåndtak, stoler og andre gjenstander som ofte berøres bør rengjøres hyppig, avhengig av antall personer som bruker lokalet/området, lokalets/områdets størrelse mv.
 • På steder der det selges eller inntas mat og drikke bør man være ekstra oppmerksom på godt renhold.
 • Søppel bør tømmes regelmessig.

Se  Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon om rengjøring og desinfeksjon.

 

Dette ble bestemt 12. oktober 2020

 • Breddeidretten for voksne over 20 år gjenåpnes for normal trening. Det åpnes for fase 1, med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess (idrettsforbundet.no). I kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd må kommunene vurdere om gjenåpningen av breddeidretten for voksne bør utsettes frem til smitten er under kontroll.
 • Det er åpnet for utendørsarrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på kohorter med inntil 200 personer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene og det må være minst en meter mellom deltakerne i hver kohort. Det vil fremdeles være en grense på 200 personer som kan delta på innendørs arrangementer.
 • Generelt anbefales å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette rom uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. For øvrig bør ventilasjon følge vanlige rutiner.
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter. Under høyintensitetstrening produseres det mer dråper og risikoen for smitte øker. Økt avstand og god ventilasjon vil kunne redusere denne risikoen.
 • Presisering om at for barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å sørge for avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere er det derfor ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre, i tråd med råd gitt i veiledere for barnehager og skoler (udir.no).