Her er sakspapirene til årsmøtet 14. juni

Nærmer seg årsmøte – følg med!
2. juni 2021
Bli med på valgdugnad for Gimle IF
7. juni 2021

Den 11. juni blir det avgjort om møtet kan holdes fysisk på Venåshytta eller må holdes digitalt på TEAMS. Dette blir offentliggjort her på Gimle IFs hjemmeside, med nærmere instruks om hvordan de som ønsker å delta på årsmøtet skal forholde seg.

OBS: For de av dere som ønsker å få tilsendt sakspapirene til sin e-post, eller ønsker en print av sakspapirene, send en forespørsel til post@gimle-if.no eller ring Morten Paulsen på 99205328.

 

Saksliste til årsmøte i Gimle IF

TID: 14. juni 2021 klokka 18.00

STED: VENÅSHYTTA ELLER DIGITALT PÅ TEAMS

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører – referent.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetninger for 2020
 9. Behandle idrettslagets regnskap for 2020.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent, og treningsavgift for 2022.
 12. Vedta idrettslagets budsjett for 2021
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) leder

nestleder

tre styremedlemmer

varamedlem til styret

 1. b) Kontrollutvalg med to medlemmer

varamedlem til kontrollutvalget

 1. c) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i

de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

 1. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

 

SAK 0: Vi minnes

 

SAK 1: Godkjenne de stemmeberettigede

For å ha stemmerett på årsmøte må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. §5-1.

 

SAK 2: Velge dirigent

Styret foreslår:

Tore G. Moen

 

SAK 3: Velge protokollfører – referent

Styret foreslår:

Morten Paulsen

 

SAK 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslår:

Trygve Fosse og Alf Ytterbøl

 

SAK 5: Godkjenne innkallingen

Dato for årsmøtet ble første gang gjort kjent på Gimle IFs hjemmeside 13. april 2021. Deretter er det gjort kjent i Halden Arbeiderblad onsdag 12. mai 2021, og nok en gang på klubbens hjemmeside samme dato.

Styret foreslår å godkjenne innkallingen

 

SAK 6: Godkjenne sakslisten

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer senest en uke før årsmøtet.

Sakslisten er gjort tilgjengelig senest mandag 7. juni på klubbens hjemmeside og det er tilbud til alle om å få kjørt ut printede saksdokumenter fra samme dato, i henhold til innhold i annonse i Halden Arbeiderblad 12. mai.

Styret foreslår at sakslisten godkjennes

 

SAK 7: Godkjenne forretningsorden

 1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigent, og protokollen føres av den valgte referent.
 2. Alle henvendelser rettes til dirigenten.
 3. Alle vedtak fattes i henhold til Gimle IFs lover
 4. For at et vedtak skal være gyldig, gjelder alminnelig flertall.
 5. For at et vedtak om lovendring skal være gyldig gjelder 2/3 flertall.
 6. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
 7. Forslag utenom de saker som er nevnt i dagsorden, eller i dem på forhånd innleverte forslag, kan ikke fremmes.
 8. Når årsmøtet er avsluttet blir det servert kringle, kaffe og drikke. (under forutsetning om det blir fysisk møte)

 

 

SAK 8: Behandle idrettslagets årsberetning for 2020

Gjelder fra 8.5 2020 tom 31.12. 2020

STYRET HAR BESTÅTT AV:

Leder: Morten Paulsen

Nestleder: Mia Jønsberg fram til årsmøtet 19. oktober

                     Dag Borge Svendsen fra 19. oktober (han er også kasserer)

Leder orientering/arrangement: Tore G. Moen

Leder hytte: Knut Vingerhagen

Leder ski og løyper: Oddbjørn Gresholt

Vara til styret: Tone Albinson fram til årsmøtet 19. oktober

                            Mia Jønsberg fra 19. oktober

I tillegg er disse valgt:

Revisor: Lars Th. Larsen fram til årsmøtet 19. oktober

Fra 19. oktober:

Kontrollutvalg: Nils Gundersen (leder) og Tor Hernes

Vara til kontrollutvalg: Tone Albinson

Valgkomite:

Fram til årsmøtet 19.oktober: Ingvar Nordås og Kjell Bergstrøm

Fra 19. oktober:

Thorbjørn Bjørlo (leder), Lars Åge Seim (medlem), Eva Steffensen (vara)

 

MEDLEMMER:

I midten av august ble det sendt ut et infoskriv levert i postkassene til alle medlemmene vi hadde oversikt over.  Der ba vi om at medlemskontingent for 2019 og 2020 ble betalt inn, og responsen var god. På bakgrunn av innbetalingene derfra kan vi bringe denne oversikten over registrerte, betalende medlemmer på 31.12.2020:

 

Alder                      Kvinner                   Menn                   Total

0-19 år                      7                              2                              9

20 –                         41                            68                          109 

 Totalt                     48                            70                           118

 

ÆRESMEDLEMMER:

Det er ikke utnevnt nye æresmedlemmer i 2020

Tidligere tildelinger:

1951: Eugen Nordskogen

1976: Erling Glomsrød, Nils Arvidsen, Thormod Paulsen

1986: Odd Kildebo

1996: Trygve Fosse, Tor Hernes, Nils Erik Kildebo, Arne Larsen

2001: Henry Sund, Ingvar Nordås, Tor Halvorsen

 

MØTER:

Det har vært avholdt 1 ekstraordinært årsmøte, 1 ordinært årsmøte og 7 styremøter.

 

REPRESENTASJON:

Gimle IF har vært representert ved Dag Borge Svendsen på Høstkonferansen i regi av Halden Idrettsråd 31.oktober.

 

ARRANGEMENTER:

Gimle IF har arrangert følgende arrangementer høsten 2020:

Tippetrim 25.10 med 15 startende (elendig vær)

Tippetrim 22.11 med over 100 startende

Uke 46: Fredag 13. november møttes ca. 20 til en samling utendørs ved grillplassen, lavvoen der Gimle spanderte grillmat og gløgg. Det ble både sanger og qiuz og mye mimring utover kvelden.

 

TURORIENTERING:

Gimle IF er en av fire klubber i Halden som er med og arrangerer turorientering og i 2020 ble det rekordoppslutning med 359 solgte konvolutter og nedlastninger. Overskuddet ble fordelt på de fire klubbene og det ga oss et kjærkomment bidrag på 18.000 kroner. Trygve Fosse er vår kontaktperson på tur-orienteringssiden, og gjør en utmerket jobb med å legge ut poster i marka og er en god markedsfører for opplegget.

 

MANDAGSTURER:

I kjent stil har Trygve Fosse ledet an mandagsturene, selv i det merkelige året 2020. Det ble avviklet totalt 21 turer og årets siste tur gikk mellom Buer og Ørsjøen til Hisås.

 

TRENINGER/IDRETTSLIG VIRKSOMHET:

Det har ikke vært mulig å trene inne i gymsalen på Venås fra mars 2020 og ut året.

Til tross for en del avlysninger på grunn av smittevernreglene, har det vært mulig å trene sammen ute i visse perioder. Tirsdager og torsdager har gubbetrimmen fungert, og ungdommene har også trent i fellesskap på mandager og torsdager fra Venås. Damegruppa var samlet en kort periode og trimmet utendørs så lenge det var lov.

Treningene inne på Gimle skole på tirsdager har vært avlyst.

Fortsatt er del en del av den eldre garde som løper orientering og på IFE-løpene på onsdagene ser vi mange i Gimle-drakta, og det er gledelig.

 

DUGNADER:

Hver onsdag møtes veteran- og dugnadsgjengen på Venås og også i 2020 har dugnadsiveren vært stor. Særlig stor aktivitet er det med å sanke inn ved. Når hytta ikke har vært åpen, har veden kommet godt med til alle grillplassene vi har på Venås. Vi tilbyr gratis ved og dette har vårt publikum satt pris på. Under korona-tiden har mange, og særlig unge, møttes for å grille og treffes ute i det fri.

Kåre Backe og Kjell Bergstrøm har laget to vedskjul ved hver av grillplassene for å gi plassen bak hytta et bedre utseende.

Med flere folk som har brukt Venås, blir det mer søppel og dugnadene har også gått med til vedlikehold og rydding.

Ellers har vi fjernet busker og trær rundt parkeringsplassen ved Asakveien, fylt på pukk i løyper og laget klopper der det trengs.

Vi byttet noen armaturer i lysløypa til LED og takker Sørby Utleie for gratis lån av lift til jobben.

 

ANLEGG:

Veien og lysløypene fikk en etterlengtet oppgradering høsten 2020. Firma Erling Grimsrud AS sto for arbeidene som startet opp 7. oktober og ble avsluttet 14 dager senere, og takket være gaver fra ulike givere klarte vi å finansiere hele oppgraderingen på ca. 410.000 kroner uten å belaste Gimle IFs kontoer.

Det er laget en ny grillplass bak Venåshytta der vi fikk 25.000 kroner i støtte til opparbeidelsen gjennom Halden Arbeiderblad og Amedia-stiftelsen.

Stolpene i lysløypa kan privatpersoner og bedrifter kjøpe og i 2020 ble det solgt og reforhandlet salg av 24 stolper, som ga oss en brutto inntekt på 28.000 kroner.

Den overbygde grillplassen ved lavvoen er oppgradert og dette ble gitt i gave fra Fredriksten Rotary.

Det er satt opp to karttavler ved parkeringen ved Asakveien og ved Tosterødberget videregående skole. Dette er et samarbeidsprosjekt med Halden skiklubb. Her er det satt opp et stort turkart over Høiås- og Venåsmarka, info om Gimle IF og delinfo om noen løypeforslag i marka.

 

SPONSORER:

Vi vil takke våre sponsorer som alle bidrar til at klubben kan drive videre i en vanskelig situasjon. I 2020 ble avtalene vi har hatt med sponsorene reforhandlet og alle er med videre. Våre sponsorer er:

Berg sparebank

Kynningsrud AS

AF Gruppen

Monsternett

Motz Conditori

Stangeskovene AS

Sørby Utleie

Mesterbygg Halden AS (fra våren 2021)

I tillegg takker vi:

Sparebank1Stiftelsen Halden, Sparebankstiftelsen DnB og Sparebankstiftelsen Østfold/Akershus for gavene vi har fått til alle våre prosjekter på Venås, slik at vi kan legge til rette for turfolket en god opplevelse i marka.

Vi vil også takke Felleskjøpet Halden, som ga oss kløyveøks og ryddesaks til en verdi av ca 1.500 kroner.

 

BETRAKTNINGER:

Året 2020 har selvsagt vært preget av korona-pandemien, og som alle andre stengte Gimle IF ned sin ordinære virksomhet 12. mars.

Treninger og samlinger ble avlyst, Venåshytta ble stengt og åpnet aldri igjen for publikum da vi egentlig skulle hatt sesongåpning 30. august.

Også utleievirksomheten av hytta ble sterkt rammet av smittevernbestemmelsene og bare sporadisk har vi kunne leie ut hytta. I denne forbindelse vil klubben takke utleieansvarlig Kari Sørensen som gjør en strålende jobb og sørger for å ha oversikten over alle utleier som er på gang. Iren Braset har i flere år bistått Kari, men har nå valgt å trappe ned. Vi takker også for hennes fine jobb.

Vi må også takke vår nabogrunneier Bernt Henrik Hansen for godt samarbeid og hans velvillighet til å hente og samle inn ved i hans skoger. Dette setter vi stor pris på.

Tap av inntekter for uteblitt kiosk og utleie ble vi kompensert for via såkalte Korona-midler til idretten i to krisepakker og fikk totalt 150.500 kroner i støtte.

Til tross for en vanskelig tid å drive idrettsklubb på, har vi i styret valgt å satse offensivt likevel.

Gimle IF har fått en ny hjemmeside: https://gimle-if.no og en ny facebookside «Gimle IF Venåshytta». På hjemmesiden legger vi ut all relevant informasjon som være nedlemmer kan ha nytte av å vite, også referater fra våre styremøter, slik at alle kan se hva vi jobber med til enhver tid. På facebooksiden legger vi ut mer generell info om det vi driver med på Venås, og hvilke tilbud vi kan tilby våre turgåere. Rundt 380 følger oss på facebooksiden.

Den 21. oktober ble det holdt et samarbeidsmøte mellom Gimle IF og Halden skiklubb, der Bjørn Axel Gran og Gudmund Jenssen fra HSK deltok, sammen med Morten Paulsen, Tore G. Moen og Tom Brattli fra vår egen klubb. Hovedhensikten var å få til en revidert kartavtale, men også andre ting ble diskutert. Blant annet mulig hjelp og samarbeid ved arrangement, rekrutteringsarbeid, merking av løyper og samarbeid ved Stolpejakten og tur-orientering. Og som sagt forhold ved bruk og utarbeidelse av kart. Møtet har ført til samarbeid på både kartsiden og Stolpeavtalen.

FAMTIDSTANKER:

2021 kan bli et ganske viktig år for klubben. Først og fremst lurer vi på hva som skjer økonomisk. Våre største inntektskilder til drift er fra utleievirksomhet og kioskdrift. Dessuten betyr det også mye at medlemsmassen er stabil, men vi har lave kontingenter som gjør at inntekter derfra ikke utgjør mye til drift. Også at våre medlemmer bidrar med grasrotandel på tipping og at vi har gode sponsorer er selvsagt gode bidrag for å opprettholde driften og foreta nødvendig vedlikehold. De faste utgiftene på Venåshytta krever at vi har både sikker utleievirksomhet og en stabil kioskdrift, for å få endene til å møtes. Blir resten av 2021 et år der vi fortsatt ikke kan leie ut hytta til selskaper eller drive kioskvirksomhet, er vi helt avhengig av kompensasjon fra Staten for å overleve. La oss håpe at vi snart kan drive normalt igjen.

 

TAKK

Styret takker alle som har bidratt til å holde hjulene i gang og gitt av sin fritid for Gimle IFs beste i 2020. Nå håper vi alle at vi snart kan komme tilbake til ordinær drift og møtes sammen igjen på Venåshytta.

 

Årsberetning for hytta 2020

Dessverre lot det seg ikke å åpne hytta høsten 2020. Hyttevaktlistene var klare og vi prøvde å åpne først 30.august og så 25. oktober, men smittevernreglene i Halden frarådet oss åpning. Dessuten måtte vi ta hensyn til våre egne vakter, som vi ikke ønsket skulle bli utsatt for smitte.

Utvendig ble hyttas nordvegg vasket. Gymsalen fikk seg flere strøk med ny lakk og verandaen foran hovedinngang er også blitt vasket og beiset/lakket.

Hytta ble grundig vasket innvendig mandag 14. september. Rundt 20 medlemmer møtte opp for å bidra og vi avsluttet på tradisjonelt vis med pizza og drikke.

Blandebatteri i utleiedelen på loftet er byttet.

Vi har hatt flere besøk av elektriker fordi lyset i lysløypa og utelys slo seg på midt på dagen uten å følge styrestrømmen som styres fra sikringsskapet. Også en feilmerking i sikringsskapet førte til besøk og ordning av elektriker.

Vår egen feilsøker, Andreas Vingerhagen, klarte å finne ut av daglysproblemene, og da en bryter ble skiftet fungerte alt som det skulle.

Knut Vingerhagen

 

Årsberetning for ski og løyper

Det er lite å innberette fra perioden mai til desember 2020.  Det er utført løpende vedlikeholdsarbeider som kantslått, påkjøring av grus etter behov som følge av bruk/slitasje og etter avrenning på grunn av nedbør.

Av større arbeider er det gjort oppgradering av strekningen over hogstfeltet mellom rundkjøringen og Stenrød.

Initiativet til dette arbeidet, som betød et løft for strekningen, kom fra Ingvar Nordås. Takk til Halden kommune som bidro med masser og transport av disse. Det manuelle arbeidet ble utført av veterangruppa.

 Oddbjørn Gresholt  (ski og løypeutvalget)

 

Årsberetning for orientering/arrangement 2020

Frem til årsmøte 2020 var det flg. utvalg:

Tore Grønlund Moen (leder), Mia Jønsberg, Ingrid Grønlund Moen, Thore Østraat-Lauritzen

Etter årsmøtet 2020 har det ikke vært noe formelt utvalg, og undertegnede har hatt ansvaret for orientering/arrangement.

Treningene er som følger:           Løpstrening mandag kl 18 (3-6 deltakere)

Styrke/innebandy tirsdag kl 18 Gimle skole (8-10 deltakere)

O-trening med kveldsmat torsdag kl 18 (3-10 deltakere)

 

Siden koronapandemien brøt ut i mars -20 har det ikke vært arrangert innendørs trening. Det har heller ikke vært kveldsmat og dusjing på Venås. Vi har prøvd å opprettholde treningene på mandag og torsdag så langt det har latt seg gjøre i forhold til stadig skiftende smittevernregler.

Vinter 2020 var treningene stort sett ledet av Mia Jønsberg og Håkon Knutsen, fra høst 2020 er det undertegnede som har ledet treningene.

O-løp

I 2020 har det vært 18 starter i o-løp i Norge.

Alle startende har vært godt voksne, ingen ungdommer har løpt løp i år.

I løpet av våren ble det arrangert 9 løp i Atomens onsdagsløpsserie i Halden, der var GIF godt representert med 118 starter i aldersgruppen 40+.

Kretsmestere for Gimle IF i 2020:

Willy Grønstad H70        KM Sprint

Willy Grønstad H70        KM Lang

Willy Grønstad H70        KM Natt

Klubbens o-arrangementer i 2020:

Gimle IF har ikke hatt noen arrangementer i 2020.

Vi har meldt inn til o-kretsen at vi per nå ikke ser oss i stand til å arrangere o-løp, pga få medlemmer i klubben.

Tre medlemmer var påmeldt til tidtakerkurs høst 2020, som dessverre ble avlyst pga pandemien.

Gimles kart

Ingen revisjoner er gjort i 2020.

Kartavtale med Halden skiklubb er revidert/forenklet.

Turorientering

Gimle IF deltar som tidligere i tur-o-samarbeidet med TFL, HSK, og Idd SK. Trygve Fosse er som tidligere GIFs representant. I 2020 var det stort oppsving i deltagelsen, og vi håper den positive trenden fortsetter fremover.

Stolpejakt

HSK og Gimle IF har avtalt samarbeid om stolpejakt på Hjortsberg/Venås-kartet i 2021.

Tusen takk for all innsats i 2020!

Asak, 25. april 2021

Tore G. Moen

 

 

Årsberetning fra damegruppa

Det var et rart år for damegruppa i 2020. Vi fikk hatt vår vanlige trening i treningssalen frem til 12.mars. Etter det møttes vi ikke før 9. september for å gå tur i 1-kilometerløypa.

Avsluttet med kaffe og kaker og utlodning i den store peisestua. Styret hadde ansvaret for denne samlingen. Vi fortsatte med ukentlige treninger utendørs i 1-kilometerløypa utover høsten, til nye restriksjoner gjorde det vanskelig å møtes.

Treneren vår Tina Buckholm var inspirator og hadde oppvarming og styrkeøvelser i løpet av treningen. Avslutning i den store peisestua hvor hver enkelte hadde med seg sin egen mat og drikke. Utlodning hadde vi også hver gang. Medlemmene hadde med gevinster på omgang. Vi fikk ikke hatt noen sommeravslutning eller juleavslutning i 2020.

Vigdis Bråthen

 

 

SAK 9: Behandle idrettslagets regnskap for 2020

 1. Regnskapet vedlagt (vedlegg 1)
 2. Kontrollutvalgets rapport vedlagt (vedlegg 2)

 

SAK 10: Behandle forslag og saker

Styret fremmer følgende forslag:

Forslaget fra gruppa som jobbet med «Gimle IF mot 100 år», som inneholder en rekke forslag for å øke aktiviteten i klubben, foreslås overdratt til det sittende styret, som så vil utarbeide en tiltaksplan, basert på de ulike forslagene. Styret lager en ny tiltaksplan basert på de mest relevante forslagene og legger dette fram for medlemmene på årsmøtet i 2022.

Begrunnelse: På forrige årsmøte den 19.10. 2020 ble det vedtatt at styret legger frem bemerkninger på et medlemsmøte senest innen neste årsmøte. Dette har ikke latt seg gjøre takket være den strenge smittesituasjonen vi har vært i over ett år. For å komme videre ber styret om at årsmøtet opphever vedtaket fra forrige årsmøte og godkjenner dette forslaget. Flere av forslagene fra den tidligere gruppa er allerede satt i gang, så som oppgradering av veien og lysløypene og nye grillplasser. (Vedlegg 3)

 

Utnevnelse av æresmedlemmer:

Styret foreslår at følgende Gimle-medlemmer utnevnes til æresmedlemmer i 2021:

(offentliggjøres på årsmøtet)

 

SAK 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2022

Styret foreslår å øke medlemsavgiftene for de over 20 år og familiemedlemsskapet noe:

Medlemsavgifter:

Medlem fra 0-19 år: 150 kroner (som før)

Medlem fra 20 år: 300 kroner (250 kr før)

Familiemedlem (samme husstand): 700 kroner (600 kr før)

 

Treningsavgifter:

Medlem fra 0-19 år: 100 kroner (som før)

Medlem fra 20 år: 200 kroner (som før)

Familie: 400 kroner (som før)

 

Kommentar: Med en økning av satsene som foreslått over vil dette gi klubben en ekstra inntekt pr år på ca. 6.000 kroner. Dette er nødvendige penger til vår drift.

 

 

SAK 12: Vedta idrettslaget budsjett for 2021

Budsjettet vedlagt (vedlegg 4)

 

SAK 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Organisasjon: Gimle IF’s ledelse består av leder, nestleder, tre styremedlemmer samt ett varamedlem. Laget har et valgt kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.

Styret fordeler ansvaret for de forskjellige oppgaver/aktiviteter laget har på sitt program mellom styremedlemmene.

Styret oppnevner en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidrett.

Styret oppnevner etter behov utvalg og enkeltmedlemmer til å planlegge og gjennomføre spesielle arbeidsoppgaver, aktiviteter og arrangementer.

Kontrollutvalget arbeider i overensstemmelse med instruks og retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.»

Aktivitet: Gimle IF’s hovedaktiviteter er å drive aktiv idrett og rekruttering innenfor orientering og skirenn, legge til rette for trim og mosjon blant medlemmene, holde Venåshytta i tilfredsstillende stand for inneaktiviteter og utleie, holde åpen kafe for turgåere om høsten og vinteren, legge til rette for mosjon og friluftsliv ved å vedlikeholde og merke turstier, samt ved åpne trimarrangementer.

 

Forslag: Styret foreslår at årsmøtet vedtar denne organisasjonsplanen

 

 

SAK 14: Valg

Punkt a og b: forslag fra valgkomiteen foreligger (vedlegg 5)

Punkt c: styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter til overordnede ledd, slik som forbund, kretser og lignende.

Punkt d: velge valgkomite’:

Styret forslår følgende valgt, alle for ett år:

Thorbjørn Bjørlo (leder)

Lars Åge Seim

Vara: Eva Steffensen

 

VEDLEGG 1: REGNSKAP 2020

VEDLEGG KONTROLLUTVALGETS RAPPORT

VEDLEGG 3: TIL PKT 10 BEHANDLE FORSLAG

VEDLEGG 4: BUDSJETT

VEDLEGG 5: VALGKOMITEENS INNSTILLING